Browsing by Author Spasovski, Ognen

Showing results 1 to 12 of 12
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
The_development_of_the_Humor_Structure_Appreciatio.pdf.jpgThe development of the Humor Structure Appreciation Scale and its relation to Sensation Seeking Inventory and Need for Closure ScaleSulejmanov, Filip ; Spasovski, Ognen ; Platt, Tracey2018Journal Article
Psychometric properties of the Macedonian version of the Implicit Positive and Negative Affect Test (IPANAT–M), Sulejmanov & Spasovski.pdf.jpgPsychometric properties of the Macedonian version of the Implicit Positive and Negative Affect Test (IPANAT–M)Sulejmanov, Filip ; Spasovski, Ognen 2017Journal Article
Афективни состојби и личносни диспозицииСпасовски, Огнен 2004Journal Article
Базични психолошки потреби: важноста на балансот во нивната задоволеност за субјективната добросостојбаСпасовски, Огнен 2009Journal Article
Верификација на научната методологија за идентификација на надарени ученициАрнаудова, Виолета ; Ачковска Лешковска, Елена ; Спасовски, Огнен 2005Journal Article
Интегрален пристап во проучувањето на емоциите и когницијата. Позитивна и негативна афективност и когницијаСпасовски, Огнен 2003Journal Article
Односот на субјективната добросостојба со интринзичките и екстринзичките животни целиСпасовски, Огнен 2008Journal Article
ospasovski2004.pdf.jpgПозитивна афективност и негативна афективност како црти на личноста и когнитивното функционирањеСпасовски, Огнен 2004Thesis
Позитивна психологија: зошто ни треба ново движење во психологијата?Спасовски, Огнен 2010Journal Article
Премислување на старите дилеми на истражувањата во психологијата: Осврт кон тестирањето на групните разликиКениг, Николина ; Спасовски, Огнен 2001Journal Article
Проверка на внатрешната структура на инструментот индекс на аспирации со користење експлораторна факторска анализаКениг, Николина ; Спасовски, Огнен 2011Journal Article
Субјективна добросостојба: динамичка рамнотежа на интеракцијата меѓу личноста, емоциите и интринзичката мотивацијаСпасовски, Огнен 2007Journal Article