Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6839
Title: Биграфијата на Кузман Шапкарев во светлината на биографските дискурси
Authors: Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 
Keywords: биографија, Шапкарев, македонска литература во 19 век, дискурс, биографски субјект.
Issue Date: 2016
Publisher: Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки факултет, Штип
Journal: Палимпсест, меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања, год. 1, бр. 1. Штип: Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки факултет, 2016, стр. 161-170.
Conference: Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура и образование), организирана од Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Воронешкиот државен универзитет од Русија, одржан во Штип 18-19 март 2016 година.
Abstract: Биографскиот дискурс се одликува со издиференцирани (ограничени, но и пошироки) карактеристики во споредба со автобиографските творби. Според критичарките Смит и Вотсон, најважната разлика меѓу биографиите и автобиографиите се состои во заземањето надворешна гледна точка (т.е. онаа на биографот), која соодветно го дефинира субјектот и пишувањето за него. Од една страна, ослободеноста од идентичноста меѓу раскажувачот и ликот дејствува како олеснување, но од друга страна, биографот е оневозможен да ги почувствува минатите настани внатрешно (за разлика од автобиографскиот субјект), па секогаш ги согледува отстрана (онака како што ги гледаат другите луѓе). Предмет на нашата анализа e биографијата на Миладиновци, напишана од страна на Кузман Шапкарев, која уште еднаш го потенцира начинот како се комбинираат модусите на биографското и на автобиографското. Со оглед на фактот дека и самиот Шапкарев е творец на дури две автобиографии, можеме да заклучиме дека (барем во македонскиот литературен 19 век) соодветното биографско отсликување на личноста не е можно без длабока (емотивна, но и идејна, етичка) поврзаност со претставената личност и нејзиното дело.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6839
ISSN: 2545-3998
Appears in Collections:Faculty of Philology: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Биографијата на Кузман Шапкарев.pdf268.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on Jan 14, 2021

Download(s)

5
checked on Jan 14, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.