Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6817
Title: Персонални карактеристики на вработените во вонинституционална и институционална заштита на деца со интелектуална попреченост
Other Titles: Personal characteristics of employees in non-institutional and institutional protection of children with intellectual disability
Authors: Станојковска Трајковска, Наташа 
Рамо Акѓун, Нергис
Петров, Ристо 
Keywords: емпатија, алтруизам, мотивација за работа, вонинституционална заштита, институционална заштита
Issue Date: 2018
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Станојковска Трајковска, Наташа и др. „Персонални карактеристики на вработените во вонинституционална и институционална заштита на деца со интелектуална попреченост“
Conference: 5 Меѓународна конференција „Трансформација кон одржливо и флексибилно општество за лицата со инвалидност“
Abstract: Современите светски трендови во поглед на специјалната едукација и рехабилитација условија промени во системот на социјална заштита во Република Македонија. Деинституционализацијата на лицата со интелектуална попреченост придонесе за развојот на нов тренд во третманот на лицата со интелектуална попреченост. Низа закони и подзаконски акти беа изменети во функција на подобрување на квалитетот на живот на лицата со инвалидност. Следејќи ги меѓународните искуства, но пред се, креирајќи свој-македонски модел на деинституционализација, Република Македонија придонесе за реорганизирање на институциите за социјална заштита и ги разви вонинституционалните форми на заштита. Најзабележителни резултати се постигнати токму во областа на деинституционализација на институциите кои згрижуваа лица со инвалидност. Развојот на вонинституционалните форми на заштита е на добар пат, но потребни се многу заложби и финасии и од централната и од локалната власт за да бидат задоволни и децата, и родителите, но и вработените кои го покриваат третманот на децата со умерена и тешка интелектуална попреченост. Вложувањето во човечките ресурси значи поголема мотивација за работа и подобар квалитет на услугите.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6817
ISBN: 978-608-238-145-9
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Show full item record

Page view(s)

61
checked on Dec 4, 2021

Download(s)

36
checked on Dec 4, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.