Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6813
Title: Ставови на родителите на деца со интелектуална попреченост и стручни лица кои работат со нив по однос на сексуално воспитание
Other Titles: Views of parents of children with intellectual disability and professionals that work with them in respect of sexual education
Authors: Станојковска Трајковска, Наташа 
Keywords: ставови, деца со интелектуална попреченост, вработени во дневни центри, родители, сексуално воспитание
Issue Date: 2016
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Станојковска Трајковска, Наташа. „Ставови на родителите на деца со интелектуална попреченост и стручни лица кои работат со нив по однос на сексуално воспитание“. Годишен зборник на Филозофскиот факултет 69, 2016
Journal: Годишен зборник на Филозофскиот факултет
Abstract: Ставовите по прашањето на сексуалноста на лицата со интелектуална попреченост многу бавно и малку се менуваат. Сексуалноста на овие лица е табу тема и во дневните центри каде се одвива нивниот третман, но и во нивните семејства. Истражувањето имаше за цел да утврди дали вработените во дневните центри во Куманово, Велес, Битола и Крива Паланка се подготвени за реализација на активности од подрачјето на сексуалното воспитание. Со истражувањето беа опфатени 64 родители на деца со умерена и тешка интелектуална попреченост и 19 лица вработени во дневните центри кои директно се вклучени во нивниот третман. И двете групи испитаници сметаат дека активностите од областа на сексуалното воспитание треба да се применуваат, но како предуслов треба и вработените во дневните центри и родителите треба да поминат обуки за нивна примена. Како дополнителен проблем е недостатокот на нагледни средства за реализација на овие активности.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6813
ISSN: 0350-1892
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 04: Journal Articles / Статии во научни списанија

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Dec 4, 2021

Download(s)

7
checked on Dec 4, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.