Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/454
Title: ТЕРМИЧКИ ТРЕТМАН НА ЦВРСТ КОМУНАЛЕН ОТПАД (ЦКО)
Authors: Перица Пауновиќ и Светомир Хаџи Јорданов
Issue Date: Jun-2001
Journal: Екологија и заштита наживотната средина
Abstract: Термичкиот третман е најзастапена алтернативна постапка во решавањето на проблемот со цврстиот комунален отпад (ЦКО). Притоа, покрај драстичната редукција на волуменот на ЦКО (околу 90%), може да се постигне и висок степен на искористување на енергијата што се ослободува при дадените процеси. Во трудот се изнесени главните аспекти на процесот на високотемпературна инсинерација: термичките карактеристики на ЦКО, условите на инсинерација, видови построенија како и понатамошен третман на ослободените гасни и цврсти остатоци од процесот. Исто така се наведени основните карактеристики на процесот на пиролиза и комбинираните термички постапки.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/454
Appears in Collections:Faculty of Technology and Metallurgy: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2000-1 EZZS - 2.pdf505.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

87
Last Week
0
Last month
4
checked on Dec 2, 2023

Download(s)

32
checked on Dec 2, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.