Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/453
Title: КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НА ЦВРСТИОТ КОМУНАЛЕН ОТПАД (ЦКО)
Authors: Перица Пауновиќ и Светомир Хаџи Јорданов
Issue Date: Jun-2001
Journal: Екологија и заштита на животната средина
Abstract: Проблемот со ЦКО е алармантен во глобални размери и не ја заобиколува нашата земја. Појдовна точка во стратегијата за негово решавање е познавањето на количините, составот и особините на ЦКО. Во трудот е нагласена важноста на ег¬зактното познавање на ЦКО во одредена урбана средина, наспроти наведувањето податоци за други поблиски или подалечни средини. Наведени се методите за кван¬титативна и квалитативна проценка на ЦКО, како и методологија за најприближно проценување на неговата топлотна моќ. Со овој труд се дава можност за создавање на што поточна слика на ЦКО во Р. Македонија со минимум експеримент и мак¬симум научни сознанија и математичка обработка. Во трудот се цитирани литера¬тутни податоци за составот, топлотната моќ и други особини на ЦКО.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/453
Appears in Collections:Faculty of Technology and Metallurgy: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2000-1 EZZS - 1.pdf500.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

102
Last Week
0
Last month
4
checked on Dec 2, 2023

Download(s)

40
checked on Dec 2, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.