Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/30723
Title: ВЛИЈАНИЕ НА СОСТАВНИТЕ ДЕЛОВИ НА ПРОЗОРЕЦОТ ВРЗ КРАЈНИОТ КВАЛИТЕТ НА ПРОЗОРЕЦОТ И ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ
Authors: Jevtoska, Elena 
Keywords: градежна столарија, прозорец, пропустливост на воздух, пропустливост на вода, отпорност на ветер, PVC профили, топлоспроводливост, енергетска ефикасност.
Issue Date: 22-May-2024
Abstract: Прозорецот како градежен производ има за цел на објектот да му пружи природна светлина и можност за проветрување на ентериерот, но истовремено и да ја заштити просторијата од надворешни влијанија како што се ветар и дожд како и да спречи неконтролирано ладење или греење на просторијата односно објектот во која е вграден. Со оглед на намената квалитетен прозорецот е оној кој штити од продор на воздух, продор на вода, отпорност на ветер како и неконтролирано губење на енергијата. Прозорецот е комплексен производ кој е составен од различни делови кои може да бидат направени од различни материјали. Во рамките на ова истражување ќе бидат тестирани различни видови на прозорците кои ќе дадат можност за споредба на добиените резултати со што ќе се добие податок кои составни елементи имаат влијание врз крајниот квалитет на прозорецот и врз неговата енергетска ефикасност. Основната цел е да се докаже колку изработката на прозорците, користениот профил, користениот оков, користеното стакло влијаат врз одредени делови од квалитетот на прозорецот како и врз енергетската ефикасност на прозорецот. За да се направи истражувањето ќе бидат тестирани различни прозорци согласно европските норми EN 1026:2016 (тест метода за пропустливост на воздух), EN 1027:2016 (тест метода за пропустливост на вода), EN 12211:2016 (тест метода за отпорност на ветар). Прозорците ќе бидат селектирани во различни групи кои ќе овозможат споредба на резултатите. На различни видови на прозорци со користење на различни стакло пакети ќе биде направена и математичка пресметка за коефициентот на топлоспроводливост согласно ЕN ISO 10077-1 (калкулативна метода за пресметка на топлинска пропустливост за прозорци и врати).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/30723
Appears in Collections:Faculty of Design and Technologies of Furniture and Interior: PhD Theses

Show full item record

Page view(s)

9
checked on Jul 13, 2024

Download(s)

5
checked on Jul 13, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.