Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/29050
Title: Конструкции со атрибутивни глаголи во францускиот јазик и нивните еквиваленти во македонскиот јазик
Authors: Милена Касапоска-Чадловска
Keywords: атрибутивни конструкции, атрибутивни глаголи, семантичка класификација
Issue Date: 2016
Publisher: Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки факултет, Штип, Република Македонија и Воронешки државен универзитет Русиjа
Journal: Зборник трудови од Петта меѓународна научна конференција „Филко: филологија, култура и образование“
Conference: Петта меѓународна научна конференција „Филко: филологија, култура и образование“
Abstract: Предмет на интерес во овој труд се француските атрибутивни конструкции со глаголите: sembler, paraître, se montrer, s’avérer, devenir, tomber,rester, demeurer и нивните еквивалентни конструкции во македонскиот јазик. Тргнувајќи од семантичките особености на овие глаголи во двата јазика правиме класификација на атрибутивните конструкции кои тие ги градат на: евиденцијални, епистемично-модални, инхоативни и дуративни конструкции. Целта на трудот е да се направи споредба на конструкциите во двата јазика во рамките на предложената класификација.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/29050
ISBN: 978-608-244-308-9
Appears in Collections:Faculty of Philology: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

18
checked on Apr 24, 2024

Download(s)

1
checked on Apr 24, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.