Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/28715
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНатали Рајчиновска Павлескаen_US
dc.date.accessioned2023-12-07T13:27:38Z-
dc.date.available2023-12-07T13:27:38Z-
dc.date.issued2021-06-22-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/28715-
dc.description.abstractПредмет на анализа во оваа студија е преисчитувањето на медиумските конвергенции што се појавуваат во 1960-тите години од XX век, прикажа-но преку делото Prune. Flat. (1965) на уметникот Роберт Витман. Интерме-дијалноста, карактеристична за ова дело, e резултат на истовременото из-ведување перформанс и филмска проекција, кои во процесот на совпаѓање и на јукстапонирање создаваат медиумски специфичности, кои иманентно им припаѓаат на одвоени дисциплини. Нивното спојување генерира, според Р. Констеланец, медиум на проширен театар, а преисчитувањето има цел да покаже дека проширувањето се случува како дијалог меѓу различните дисциплини во нова уметничка форма, настанот, и како такво е проширу-вање не само на театарот туку и на филмот. Студијата има цел да покаже дека станува збор за суштински дијалектички принцип на обликување и на структурирање, преку примената на поимите коприсуство, прекинувачки механизам, монтажа, според Б. Брехт. Соодносот меѓу медиумските арти-кулации ги изложува границите на поетската одредливост и онтолошката валентност, го одредува авторскиот глас и гледната точка (М. Бал), поставу-вајќи го конфликтот меѓу структурните елементи на концептуално рам-ниште (С. Ејзенштајн). Студијата поминува низ генеалогијата на процесот на структурирање на делото, опфаќајќи референцијален ризом меѓу поет-скиот чин како чин на отпорот (според Џ. Агамбен) и различни теориски вкрстувања, кои низ дедуктивен пристап ја преиспитуваат ремедијацијата, како формулација на нова естетска материјалност.en_US
dc.language.isomken_US
dc.publisherJOURNAL OF CONTEMPORARY PHILOLOGYen_US
dc.relation.ispartofseriesVol 4 No 1;-
dc.subjectинтермедијалност, филм, театар, настан, репрезентација, ремедијацијаen_US
dc.titleНови аспекти на толкување на интермедијалностаen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.37834/JCP2141-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Faculty of Fine Arts: Journal Articles
Show simple item record

Page view(s)

62
checked on Jun 15, 2024

Download(s)

11
checked on Jun 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.