Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2174
Title: ЧАЛГИСКАТА МУЗИЧКА ТРАДИЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА НИЗ ПРИМЕРОТ НА ОХРИДСКАТА ЧАЛГИЈА
Other Titles: THE CHALGIJA MUSIC TRADITION IN MACEDONIA THROUGH THE EXAMPLE OF THE CHALGIJA FROM OHRID
Authors: Димитријевски, Александар
Keywords: чалгиска музичка традиција
Охридска чалгија
македонски музички фолклор
Issue Date: 2017
Publisher: Fakultet umetnosti u Nišu
Conference: V NACIONALNI NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Balkan Art Forum 2017 (BARTF 2017), Niš, 6–7. oktobar 2017.
Abstract: Чалгиската музичка традиција претставува еден од најуникатните сегменти од Македонскиот музички фолклор првенствено поради своето потекло и начин на инкорпорирање во музичката култура, а од друга страна и поради својата испреплетеност на музички влијанија од поблиските и подалечните источни и западни култури, но и поради репертоарот во кој се содржани разновидни музички примери. Во тој контекст, чалгиската музика во Македонија е претставник на урбаната музичка култура во најголема мера во периодот од втората половина на 19век и првата половина на 20век. Таа била распространета во најголем број градови во Македонија, но чалгиската музичка традиција од градот Охрид како една од најрепрезентативните и најпрочуените претставува доминантен преставник на македонската чалгиска традиција воопшто. Во овој труд ќе се обидам да го детерминирам местото и улогата на Охридската чалгиска музичка традиција, нејзините најистакнати претставници- изведувачи, како и нејзиниот карактеристичен репертоар.
Description: UMETNOST I KULTURA DANAS: UMETNIČKO NASLEĐE, SAVREMENO STVARALAŠTVO I OBRAZOVANJE UKUSA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2174
ISBN: 978-86-85239-46-5
Appears in Collections:Faculty of Music: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

345
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.