Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2164
Title: Децентрализацијата и локалните економски реформи во државите на Југоисточна Европа
Authors: Aleksandra Maksimovska
Aleksandar Stojkov
Issue Date: 16-Sep-2015
Source: „Децентрализацијата и локалните економски реформи во државите на Југоисточна Европа“, Зборник на трудови во чест на проф. д-р Лазар Китановски, Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, 2015 год., стр. 281-294.
Journal: Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Зборник на трудови во чест на проф. д-р Лазар Китановски (том 52), ISSN 0583-5062.
Abstract: Во 2015 година регионот веќе чекори во т.н. пост-децентрализациска деценија, имајќи ги предвид севкупните административни, политички, јавно-финансиски и социјални димензии. Во овој период се забележува тренд на намалување на брзината на децентрализациските процеси, првенствено како последица на претходниот секавично брз наплив на широк опсег на реформи. Истовремено, искуствата во многу држави од регионот укажуваат на позитивна корелација со локалниот и националниот економски развој. Оттука, се наметнуваат повеќе круцијални прашања: со каква динамика да се превземаат чекорите за довршување на започнатите реформи; дали овие процеси носат нови предизвици поврзани со поголема поделба по економски и/или етнички основи. Трудот има за цел да даде нови видувања на целокупната состојба, преку анализа на причините кои ја предизвикаа децентрализацијата во Југоисточна Европа, елаборација на спроведената децентрализациска реформа и користите од новиот систем на локално (финансиско) управување и формулирање на препораки за иднината на децентрализацијата во контекст на економски развојот во регионот на Југоисточна Европа. Во географски контекст, трудот се фокусира на следните држави: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Македонија, Словенија, Србија, Хрватска, Турција и Црна Гора.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2164
Appears in Collections:Faculty of Law: Journal Articles

Show full item record

Page view(s)

7
checked on Jul 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.