Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/19005
Title: РАБОТА СО МАТЕМАТИЧКИ НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ВО ПОЧЕТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВТОР ДЕЛ
Authors: Glavche, Metodi 
Katerina Anevska
Risto Malcheski
Issue Date: 28-Oct-2020
Abstract: Содржините кои се изучуваат во наставата по математика овозможуваат диферен ција на наставата по математика уште во почетното образование. За таа цел е неопход но откривање и идентификување на математички надарените ученици и организирање на настава која ќе овозможи нивно побрзо напредување. Во [3] се дадени интегрални наставни програми за работа со математички надарените ученици во почетното образование, односно со учениците на возраст од 7 до 9 години. Во оваа работа е направен обид за изразботка на ваквa програмa за ученици на возраст од 9 до 10 години. Покрај тоа дел од разработената програма е поткрепен со соодветен систем задачи за работа со надарените ученици за математика од 9-10 годишна возраст.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/19005
Appears in Collections:Faculty of Pedagogy: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbornik_ 2 Truda_ Bitola 2020-165-172.pdf419.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

100
checked on May 25, 2024

Download(s)

80
checked on May 25, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.