Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1840
Title: Промоција на семејството во програмите на политичките партии
Other Titles: Promotion of the Family in the Political Parties’ Programs
Authors: Радуловиќ, Македонка 
Keywords: политички партии, изборни програми, семејство, положба на жената, парламентарни избори.
Issue Date: 2017
Publisher: Македонско здружение за маркетинг
Source: Радуловиќ, М. (2017). „Промоција на семејството во програмите на политичките партии“. Македонско здружение за маркетинг.
Conference: Четврта меѓународна научна конференција ISCMMA '17
Abstract: Политичките партии во Република Македонија и во своите конститутивни акти - општи програмски документи и до изборните програми за одделни изборни циклуси, главно за општите парламентарни избори, извесен дел посветуваат на своите ставови, погледи и активности во однос на семејството, семејното живеење, статусот на семејството во општеството и за положбата на жената. Трудот ќе направи преглед на овие делови од програмите од основањето на политичките партии и нивното дејствување на политичката сцена во земјата, преку присуството на тие содржини во изборните програми и претпоследните и последните парламентарни избори во РМ. Посебен нагласок ќе биде ставен на документите на политичките партии кои се јавуваат како победници на изборите, а потоа и како носители на законодавната и извршната власт и на оние партии кои имаат учество во власта, како коалициони партнери на владејачките партии. Деловите од програмите кои се однесуваат на семејството и жената ќе бидат образложени, со извлечени основни ставови и ќе биде направена споредба на гледиштата на одделните партии.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1840
ISSN: 1857-9787
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Show full item record

Page view(s)

13
checked on Aug 23, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.