Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/16434
Title: "Значењето на висината на серумските концентрации на прокалцитонинот во предвидување на текот и исходот кај пациенти со сепса во корелација со индексите на тежина на болест"
Authors: Илир Демири 
Keywords: сепса
септичен шок
прокалцитонин
предвидување на тежината
Issue Date: 2021
Abstract: РЕЗИМЕ Вовед. Сепсата е водечка причина за хоспитализација во единиците за интензивна нега, што резултира со висок морбидитет и морталитет. Од витално значење е можноста што побрзо да се идентификува исходот кај болните со сепса. Прокалцитонинот (PCT) е маркер со добар потенцијал за дијагноза на прогресијата и исходот на болните со сепса и септичен шок. Цел. Да се евалуира прогностичкото значење на вредностите и кинетиката на серумскиот прокалцитонин кај критично болните пациенти со сепса и септичен шок. Материјали и методи. Истражувањето беше проспективно, групно споредбено и беше изведено на Одделот за интензивна нега при Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје. Во студијата беа вклучени 100 пациенти на возраст над 18 години со клинички, лабораториско-биохемиски индикатори во прилог на сепса и септичен шок. Истражуваните испитаници понатаму беа поделени во две подгрупи: група на преживеани ‒ 57 пациенти и група на починати ‒ 43 пациенти. Вредностите на PCT беа мерени кај сите пациенти во моментот на прием на клиниката, по 24 и по 48 часа, со помош на Enzyme Linked Fluoroscent Assay (ELFA) на Mini Vidas Biomerieux апарат. Вредностите над 2 ng/ml се сметаат за покачени. Степенот на нарушена функција на органите беше одредуван со Sepsis-related Organ Failure Assessment score (SOFA), индексот, исто така, беше одредуван при вклучување во студијата, 24 и 48 часа подоцна. SOFA-индексот ≥ 2 послужи и за дијагноза на пациентите со сепса. Резултати. Пациентите беа со средна возраст од 54,3 ± 16,8 години. Од женски род беа 32,00 % пациенти, а од машки род 68,00 % пациенти. SOFA-индексот кај сите пациенти беше ≥ 2. Во целиот период на следење, пониски серумски концентрации на прокалцитонин беа измерени во групата преживеани. Согласно со добиените резултати, големината на површината под ROC-кривата (AUC) за прокалцитонин имала вредност од 0,767, што укажува на тест со добра дискриминаторска способност во одделување на пациенти со и без сепса, како и предвидување на тежината и исходот на болеста. Сензитивноста на тестот е 62,5 %, специфичноста е 88 %. Заклучок. Дефинирањето на прокалцитонинот како маркер со добра дискриминаторска способност во одделување на пациентите со и без сепса, како и предвидување на тежината и исходот на болеста, ќе има сигнификантна импликација за спроведување на соодветен тераписки протокол, а со тоа и подобрување на исходот и намалување на морталитетот од оваа болест, што е и основната придобивка на оваа дисертација.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/16434
Appears in Collections:Faculty of Medicine: PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДОКТОРАТ Ilir Demiri.pdf3.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

87
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

35
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.