Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/15503
Title: Професионален стрес и менаџирање на стресот кај социјалните работници во социјална заштита
Authors: Граматикова, Елена
Keywords: професионален стрес, burnout синдром, социјални работници, социјална заштита, јавна администрација
Issue Date: 2021
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Граматикова, Е. (2021). Професионален стрес и менаџирање на стресот кај социјалните работници во социјална заштита. Магистерска теза. Скопје: Филозофски факултет.
Abstract: Основниот предмет на овој труд, како и на ова целосно истражување, е професионалниот стрес и професионалното согорување на вработените и менаџирањето притоа насочувајќи се кон прашањето дали и колку социјалните работници во социјалната заштита се посогорени и изложени на поголем стрес од вработените во јавниот сектор. Во рамките на овој труд посебен предмет на анализа е дефинирањето на поимот професионален стрес, факторите и причините што придонесуваат за негово настанување, како и последиците што настануваат како резултат од појавата на професионален стрес кај вработените. Понатаму, се дефинира синдромот на професионално согорување или попознат како burnout синдром и се согледува неговата поврзаност со професионалниот стрес. Имено, во овој труд се посветува внимание на професионалниот стрес и на burnout синдромот кај социјалните работници во полето на социјалната заштита, со цел да се воочи дали тие се посогорени од другите лица вработени во јавниот сектор. И не само тоа, туку во овој труд се оди уште подалеку и се воочува како полот, возраста, работниот стаж, брачниот статус и нивото на образование влијаат врз синдромот на професионално согорување кај лицата вработени во системот на социјална заштита и кај вработените во јавниот сектор воопшто.
Description: Магистерска теза одбранета во 2021 година на Филозофскиот факултет во Скопје, под менторство на проф. д–р Иван Трајков.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/15503
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 07: MA Theses / Магистерски тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
egramatikova2021.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

48
checked on May 25, 2022

Download(s)

125
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.