Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1256
Title: Ноќта како мотив во византиската историја и политика
Other Titles: The night as a motive in Byzantine history and politics
Authors: Атанасовски, Александар 
Keywords: мотивот (поимот) ноќ, византиска историја, византиска политика, историографија, хагиографија, чуда, владетел
Issue Date: 2014
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Атанасовски, А. (2014). „Ноќта како мотив во византиската историја и политика.“ Годишен зборник на Филозофскиот факултет 67, стр. 25–38.
Journal: Годишен зборник на Филозофскиот факултет
Abstract: Според византиското мерење на времето, ноќта започнува од моментот кога заоѓа сонцето (зајдисонце) и трае до моментот кога сонцето изгрева (изгрејсонце). Тој период условно е поделен на неколку дела: квечерина или самрак; вечер, ноќ и зора (утрина). Според византиското сфаќање, ноќта е време за одмор од физичките активности и закрепнување на телото за наредниот ден. Но, ноќта има своја магична и мистична моќ за Византиецот, па поради тоа претставува омилена тема за многу писатели и историографи, кои обидувајќи се да им дадат поголемо религиозно значење на некои настани, нив ги поврзуваат со одделни привиденија или сонови на одделни историски личности. Тоа се воочува најмногу во житијната литература и во хрониките. Поради обемниот материјал и ограничениот простор, во овој труд презентираме само дел од тие ноќни мотиви. Секако, започнуваме со првиот христијански владетел Константин I Велики, неговото привидение и сонот за Христовиот знак, сонот на неговата мајка за откривање на Светиот крст на кој бил распнат Исус Христос, а посочуваме и други такви појави за изградба на цркви и манастири или за пронаоѓање нечии свети мошти. Во вториот дел од трудот наведуваме моменти од византиската политика во кои ноќта има посебно место. Тука, пред сè, станува збор за одделни мисии и за однесувањето на византиските мисионери во текот на ноќта, потоа одлуки на одделни војсководачи да се искористи ноќта како момент за извојување победа над непријателот или за ликвидирање некој узурпатор, непријател, па дури и симнување владетел од престолот.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1256
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 04: Journal Articles / Статии во научни списанија

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
alatan02.pdf351.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 22, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.