Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/12286
Title: Авторскоправна заштита на филмските дела: со посебен осврт на договорот за филмско дело
Other Titles: Copyright protection of films: with particular emphasis to film production agreements
Authors: Дабовиќ Анастасовска, Јадранка, Гавриловиќ, Ненад
Keywords: авторство, договор за филмско дело, филмско дело
Issue Date: 2017
Publisher: Правен факултет „Јустинијан Први“
Journal: Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во чест на Марјан Марјановски, том 56
Abstract: Во трудот се зборува за авторството на филмското дело и договорот за филмско дел,о како две неразделни и особено значајни прашања во современото авторскоправно законодавство, како домашно така и компаративно. Најпрво е разгледан поимот филмското дело, а особено некои терминолошки разлики околу неговиот назив. Прашањето за авторството на филмското дело е анализирано како од аспект на доволната социјална поткованост на решенијата на Законот за авторското право и сродните права за кругот на коавтори и автори на придонеси, така и од аспект на определувањето на кругот на лица со кои филмскиот продуцент треба да склучи договор за филмско дело. Особено внимание е посветено на односот помеѓу овие лица во светлото на економската моќ на продуцентот и неприкосновеното право на авторот на креациите на неговиот интелектуален труд.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/12286
Appears in Collections:Faculty of Law: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtorsko_filmovi.pdf350.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on Aug 14, 2022

Download(s)

35
checked on Aug 14, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.