Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/12286
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДабовиќ Анастасовска, Јадранка, Гавриловиќ, Ненадen_US
dc.date.accessioned2021-05-04T18:41:25Z-
dc.date.available2021-05-04T18:41:25Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/12286-
dc.description.abstractВо трудот се зборува за авторството на филмското дело и договорот за филмско дел,о како две неразделни и особено значајни прашања во современото авторскоправно законодавство, како домашно така и компаративно. Најпрво е разгледан поимот филмското дело, а особено некои терминолошки разлики околу неговиот назив. Прашањето за авторството на филмското дело е анализирано како од аспект на доволната социјална поткованост на решенијата на Законот за авторското право и сродните права за кругот на коавтори и автори на придонеси, така и од аспект на определувањето на кругот на лица со кои филмскиот продуцент треба да склучи договор за филмско дело. Особено внимание е посветено на односот помеѓу овие лица во светлото на економската моќ на продуцентот и неприкосновеното право на авторот на креациите на неговиот интелектуален труд.en_US
dc.language.isomken_US
dc.publisherПравен факултет „Јустинијан Први“en_US
dc.relation.ispartofГодишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во чест на Марјан Марјановски, том 56en_US
dc.subjectавторство, договор за филмско дело, филмско делоen_US
dc.titleАвторскоправна заштита на филмските дела: со посебен осврт на договорот за филмско делоen_US
dc.title.alternativeCopyright protection of films: with particular emphasis to film production agreementsen_US
dc.typeArticleen_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Faculty of Law: Journal Articles
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtorsko_filmovi.pdf350.93 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

21
checked on Oct 1, 2022

Download(s)

36
checked on Oct 1, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.