Browsing by Author Биљана Мирчевска-Бошева

Showing results 1 to 17 of 17
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Авторски трансформации на фразеологизмите во македонскиот јазикБиљана Мирчевска-Бошева; Катерина Велjaновска2020Proceeding article
Антропонимите во македонската фразеологијаБиљана Мирчевска-Бошева; Катерина Велjaновска2019Journal Article
Бојата на емоциите (врз материјал од македонската и од руската фразеологија)Биљана Мирчевска-Бошева2018Journal Article
Гневот низ призмата на зоонимната фразеологија во македонскиот и во рускиот јазикБиљана Мирчевска-Бошева2022Book chapter
Емоциите и чувствата низ призмата на фразеологијата (македонско-руски паралели)Биљана Мирчевска-Бошева2022Book
За потеклото на фраземитеБиљана Мирчевска-Бошева2020Proceeding article
Зоонимната фразеологиjа и надворешниот изглед на човекот (врз материjал од македонскиот jазик)Биљана Мирчевска-Бошева2021Journal Article
Зоонимни фраземи со компонента куче/пес (врз материјал од рускиот и од македонскиот јазик)Биљана Мирчевска-Бошева; Катерина Велjaновска2021Proceeding article
Имињата на празниците во македонските и руските фраземиБиљана Мирчевска-Бошева; Катерина Велjaновска2018Proceeding article
Класификација на фразеолошките библизмиБиљана Мирчевска-Бошева2017Journal Article
Онимите во македонската дијалектна фразеологијаБиљана Мирчевска-Бошева2021Proceeding article
Опозицијата добро : зло во македoнската фразеологијаБиљана Мирчевска-Бошева; Катерина Велjaновска2019Proceeding article
Паралелни фразеолошки корпусиБиљана Мирчевска-Бошева2018Article
Топонимите во македонската фразеологијаБиљана Мирчевска-Бошева; Катерина Велjaновска2018Journal Article
Топонимите и еортонимите во македонската фразеологија (со Катерина Велјановска)Биљана Мирчевска-Бошева; Катерина Велjaновска2020Other
Фраземи со зоонимна компонента од фразеосемантичкото поле ‘време’ во македонскиот јазикБиљана Мирчевска-Бошева; Катерина Велjaновска2021Journal Article
Фразеолошката слика на гордоста во македонскиот јазикБиљана Мирчевска-Бошева2018