Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9864
Title: Влијанието на Версајскиот договор на Балканот
Authors: Vasilevska, Ivanka
Keywords: Прва светска војна, Балкански полуостров, Париските мировни договори 1919, Букурешкиот мировен договор 1913
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Здружение на историчарите на Република Македонија
Journal: Историја
Series/Report no.: год. LV;No 1
Abstract: Трудот ги анализира резултатите од периодот на Првата светска војна. Очигледно е дека овие состојби влијаеле на промените на Југозападниот дел од Балкан- скиот Полуостров, воедно предизвикувајќи ги интересите на Турција, Италија, Грција и Бугарија. Како пример, со договорот од Севр беше очекувано дека Источна Тракија и реги- онот на Смирна би се инкорпорирале во територијалното проширување на Грција, на што остро се спротивстави револуцијата предводена од Кемал Ататурк. Тоа беа при- чините за почетокот на грчко-турската војна која што започна во март 1921 година. Што се однесува до Бугарија со Нејскиот договор Западна Тракија беше одвоена од неа и ѝ беше дадена на Грција. Единствената добивка за Бугарија, како поразена страна во војната, беше гарантираниот излез на Егејското Море. Самиот чин на потпишување- то на Париските мировни договори за Балканските прилики неспорно имаа две значења. Првото беше содржано во фактот дека со нив беше реализирана поделбата на Отоман- ските и на Австро-Унгарските поседи на Балканскиот Полуостров. Второто значење беше тоа што со Париските мировни договори се случи ревизија на Букурешкиот миро- вен договор од 1913 година и со тие одлуки со кои балканските држави се стекнаа со те- риторијални добивки и со овие акти беа зацементирани на подолг временски период.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9864
Appears in Collections:Faculty of Law: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL-VERSION-JOURNAL-OF-HISTORY-LV-1-2020-1.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

9
checked on Jan 25, 2021

Download(s)

5
checked on Jan 25, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.