Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9333
Title: „Изработка на засеци при пробивање на патишта со примена на дупчечко -минерски работи“
Authors: Дамбов Р., Мијоски Г., Каранакова-Стефановска Р.
Keywords: патишта, изградба, минирање, карпи
Issue Date: 2011
Publisher: MASE - ДГКМ
Conference: 14. Меѓународен симпозиум на ДГКМ, „Инфраструктура“ – Струга, 2011, Република Македонија, ISBN 9989-9785-1-8 (kn.2)
Abstract: Во овој труд ќе бидат прикажани основни методи на минирање при пробивање на (еднострани и двострани) засеци и изработка на траси од сообраќајници во ридски терени со различни наклони. При тоа, може да се користат различни методи на минирање. Ќе бидат прикажани неколку основни методи на минирање вклучувајќи ги пред се методите на контурни минирања. Со примена на овие методи, се добиваат стабилни косини на изработените засеци, минимални (или воопшто не постојат) оштетувања на останатиот дел од цврстиот карпест масив. Значајно е да се потенцира дека со стабилни и недеформирани косини на засеците, се избегнуваат дополнителните работи на санација и заштита на косините од одрони на самата изработена сообраќајница. Одтаму цениме дека овој труд, ќе има свој практичен придонес за намалување на трошоците при изградба на патиштата, како и на патиштата во експлоатација, а уште позначајно е што ќе придонесе и за зголемена безбедност на патниот сообраќај, поради елиминирање на одроните
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9333
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Journal Articles

Show full item record

Page view(s)

83
checked on Jun 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.