Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9332
Title: „Analysis of the noise from the pavement surfaces and measures for protection“
Authors: Mijoski, G., Lepavcov, A.
Keywords: бучава, мерки за заштита од бучава, возна површина
Issue Date: 2011
Publisher: MASE - ДГКМ
Conference: 14. Меѓународен симпозиум на ДГКМ, „Инфраструктура“ – Струга, 2011, Република Македонија, ISBN 9989-9785-1-8 (kn.2))
Abstract: Бучавата има големо влијание врз животната средина и претставува сериозен проблем, бидејќи придонесува за значително намалување на квалитетот на живеење на луѓето. Во редоследот на влијанијата врз животната средина бучавата се наоѓа во самиот врв, заедно со загадувањето на воздухот и водата. Особено е значајно да се истакне дека, бучавата има штетно влијание не само на околината, туку и на возачот и патниците во возилото. Посебен акцент во трудот ставен е на бучавата предизвикана од моторниот сообраќај - таканаречена „транспортна бучава“, која е зависна од површинските карактеристики на возните површини.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9332
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Journal Articles

Show full item record

Page view(s)

65
checked on Jun 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.