Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/8518
Title: Легалитет на хуманитарните интервенции
Authors: Спасов, Александар Љ.
Issue Date: 2015
Publisher: Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ
Journal: Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во чест на Лазар Китановски
Series/Report no.: 52/2015;
Abstract: Тема на трудот е прашањето за легалноста на хуманитарните интервенции преку анализа на прашањето за употреба на сила во меѓународниот поредок. Авторот ја анализира легалноста односно нелегалноста на употребата на сила во меѓународниот поредок преку анализа на Повелбата на ОН, соодветните декларации на ГС на ОН и најзначајните пресуди на Меѓународниот суд на правдата што се однесуваат на случаи на употреба на сила. Основен заклучок на авторот е дека меѓународната заедница е во процес на развој на нови интерпретативни правила за постојните норми во Повелбата на ОН (односно правила за правила), што, според авторот, е најмалку посакувана варијанта за решавање на дилемата за легалноста, односно нелегалноста на хуманитарните интервенции.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/8518
Appears in Collections:Faculty of Law: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Legalitet na humanitarnite intervencii.pdf14.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Nov 28, 2020

Download(s)

5
checked on Nov 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.