Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/819
Title: Health protection system of persons with disabilities in Republic of Macedonia
Other Titles: SISTEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI MAKEDONIJI
Authors: Trajkovski, Vladimir 
Keywords: health protection, persons with disabilities, health institutions, system, Republic of Macedonia
Issue Date: 2015
Source: Trajkovski V. Health protection system of persons with disabilities in Republic of Macedonia. Actual Defectological Practice-International Thematic Collection of Papers. Novi Sad, 2015; 320-331.
Conference: ACTUAL DEFECTOLOGICAL PRACTICE
Abstract: Uvod: Pravo na zdravlje i zdravstvenu zaštitu je jedno od prava zagarantovanih Ustavom u Makediniji. Skoro da nijedna od zdravstvenih ustanova u Makediniji nije potpuno prilagođena potrebama osoba sa inavliditetom (OSI). Sistem zdravstvene zaštite je zasnovan na tri nivoa: primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Cilj: Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi zdravstvena zaštita koji dobijaju osobe sa invaliditetom, kao i pomoć koju ove osobe dobijaju u zaštiti i brizi o njihovom zdravlju. Metodologija: U istraživanju je korišćen prilagođeni uzorak. Upitnikom u pilot istraživanju je obuhvaćeno 155 osoba sa invaliditetom, a prema vrstama: 86 osoba sa motoričkim poremećajima, 19 osona sa oštećenjem vida, 23 osobe sa oštećenjem sluha, 15 osoba sa oštećenjima u glasu, govoru i jeziku, 8 osoba sa hroničnim bolestima I 7 osoba sa višestrukom ometenošću. Za prikaz rezučtata je korišćena deskriptivna statistika. Rezultati: Anketiranjem je obuhvaćeno 155 ispitanika od ćega 88(57%) muških I 67 (43%) ženskih ispitanika. Kod gotovo polovine ispitanika (51%) postoježe zdravstvene ustanove u njihovim opštinama je zadovoljavaju njihove zdravstvene potrebe, kod 30% ispitanih ispunjavaju a 19% nisu sigurni u svom odgovoru. Oni koji nisu zadovoljni odgovorili su i da bi trebali biti oslobođeni od participacije u troškovima (54,8%), da zdravstvene usluge treba da se poboljšaju (25,6%), da je potrebna nega i pomoć drugog lica (15,8%), kao I da im je potrebno vise usluga lekara specijalista (3,8%). Zaključak: Nema dovoljno mogućnosti za zdravstvenu zaštitu, kao ni dovoljno usluga i servisa za kućne posete i patronažne službe za osobe sa invaliditetom. Prisutan je i hroničan nedostatak lekova sa pozitivne liste makedonskog Fonda za zdravstveno osiguranje, zbog čega su građani prisiljeni da ih kupuju i plaćaju njihovu punu cenu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/819
ISBN: 978-86-913605-7-3
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vladimir Trajkovski Health protection of PwD in Macedonia-Zrenjanin 2015.pdfPDF4.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

235
Last Week
0
Last month
14
checked on Aug 14, 2022

Download(s)

75
checked on Aug 14, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.