Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/7146
Title: Национални барања за примена на стандардот за квалитет на бетонот МКС EN 206
Authors: Аранѓеловски Тони
Илиевски Златко
Наков Дарко
Вељановска Катерина
Черепналковска Соња
Keywords: Бетон; Нехармонизиран стандард; Одредби; Национални параметри
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Друштво на Градежни Конструктори на Македонија, Градежен Факултет Скопје
Source: Arangjelovski T., Ilievski Z., Nakov D., Veljanovska K., Cherepnalkovska S., National requirements for the use of standard for quality of concrete MKS EN 206”, MASE 18th International Symposium, Ohrid, 2nd – 5th October 2019, ISBN 978-608-4510-35-2
Series/Report no.: Современи материјали;ММ-1
Conference: 18-ти Меѓународен Симпозиум на Друштвото на Градежни Конструктори на Македонија
Abstract: Стандардот МКС EN 206 Бетон - Спецификација, својства, производство и сообразност е единствен Европски стандард за производство на бетон и дефинирање на бетонот како градежен производ. Неговата поврзаност со Регулативата за градежни производи 305/2011 според Европската национална легислатива и со Законот за градежни производи 104/2015 на национално ниво го потврдуваат значењето на овој стандард. Поради специфичните разлики и практики кои постојат во примената на технологијата на производството на бетон во земјите на Европска Унија, во стандардот е изработен Анекс М „Преглед на одредби кои важат на лице место на употреба“ составен од 34 одредби во кои треба да се определат националните параметри за примена на стандардот МКС EN 206. Од тие причини во рамките на ИСРСМ при Техничкиот комитет 25 Бетон, производи од бетон и ѕидарија формирана е работна група РГ2 која го изработи македонскиот стандард МКС 1016 во кој ќе се дефинирани барањата за употреба на МКС EN 206. Објавен е во Декември 2018 година. Во статијата прикажани се поважните национални параметри од стандардот МКС 1016 за примена на МКС EN 206 во делот на класите на изложеност, квалитетот на составните материјали, својствата на бетонот, производството на бетон, системот на оцена и потврда на постојаност на својствата на бетонот (сертификација на производот) и анексите во кои се дадени гранулометриски криви на агрегатот за бетон и испитувања на својствата на бетонот за кои нема Европски стандарди за испитување.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/7146
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.