Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/7145
Title: Експериментална и аналитичка анализа на АБ елементи изложени на долготраен постојан товар
Authors: Стојкоска Евгенија
Доцевска Марија
Наков Дарко
Аранѓеловски Тони
Марковски Горан
Keywords: Собирање; Течење; Постојан товар; Долготрајни деформации
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Друштво на Градежни Конструктори на Македонија, Градежен Факултет Скопје
Source: Stojkoska E., Docevska M., Nakov D., Arangjelovski T., Markovski G., “Experimental and analytical analysis of RC elements subjected to long-term sustained load”, MASE 18th International Symposium, Ohrid, 2nd – 5th October 2019, ISBN 978-608-4510-35-2
Conference: 18-ти Меѓународен Симпозиум на Градежните Конструктори на Македонија
Abstract: Влијанието на собирањето и течењето на бетонот врз однесувањето на армиранобетонските елементи најчесто се проверува преку граничните состојби на употребливост: контрола на напрегањата, пукнатините и деформациите - угибите. Под дејство на постојан долготраен товар, деформациите на елементот во тек на време постепено се зголемуваат при што може да достигнат неколку пати поголема вредност од почетната. Доколку температурата остане константна, прирастот на деформациите во тек на време се должи на собирањето и течењето на бетонот. Со цел да се утврди влијанието на различниот интензитет на долготрајниот постојан товар врз однесувањето на армиранобетонските елементи во тек на време, реализирана е експериментална програма која се состои од изработка и следење на осум армиранобетонски греди и соодветен број пробни тела во лабораториски простор со постојана амбиентална температура и влажност. Седум од гредите товарени се со различен интензитет на товар, при што кај шест од нив во разгледуваниот временски период се појавуваат пукнатини. На една од гредите не е нанесен товар и кај неа се следени само деформациите од собирање на бетонот. Преку експерименталната анализа добиена е слика за однесувањето на армиранобетонските елементи изложени на дејство на долготраен постојан товар со различен интензитет, како и за неговото влијание врз граничните состојби на употребливост. Исто така извршена е и споредба со резултатите добиени со современите аналитички модели во прописите и стандардите.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/7145
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.