Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/7140
Title: Поправка и санација на префабрикувани армиранобетонски портали
Authors: Наков Дарко
Аранѓеловски Тони
Јанев Дејан
Keywords: префабрикуван армиран бетон, проценка, испитување, поправка, санација
Issue Date: Oct-2017
Publisher: Друштво на Градежните Конструктори на Македонија, Градежен Факултет Скопје
Source: Darko Nakov, Toni Arangjelovski and Dejan Janev, “Repair and rehabilitation of prefabricated reinforced concrete portal frames”, MASE 17th International Symposium, Ohrid, 4th – 7th October 2017, ISBN 978-608-4510-32-1.
Conference: 17-ти Меѓународен Симпозиум на Друштвото на Градежните Конструктори на Македонија
Abstract: Со цел да се утврди вистинската состојба во која се наоѓаат армиранобетонските портали извршени се визуелни прегледи на конструкцијата. Притоа регистрирани и фотографирани се сите оштетувања на сите конструктивни елементи од двата армиранобетонски портали. По извршените испитувања и анализи на конструкцијата се утврди потребата од поправка и санација, а потоа и потребата од превземање на соодветни мерки за поправка и санација на конструктивните елементи со цел да им се возобноват техничките својства кои ќе ги задоволуваат критериумите на носивост и употребливост.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/7140
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.