Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6818
Title: Значење на социјалните пакети во интензивниот третман на децата со аутистичен спектар на нарушувања
Authors: Ѓорѓевска, Симона
Најдова, Гордана
Станојковска Трајковска, Наташа 
Keywords: аутизам, аутистичен спектар, ран третман, социјални пакети, интензивен третман
Issue Date: 2018
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Ѓорѓевска, Симона и др. „Значење на социјалните пакети во интензивниот третман на децата со аутистичен спектар на нарушувања“.
Conference: 5 Меѓународна конференција „Трансформација кон одржливо и флексибилно општество за лицата со инвалидност“
Abstract: Aутизмот претставува первазивно развојно нарушување кое се дефинира со постоење на ненормален или оштетен развој кој се манифестира пред третата година од животот со карактеристичен облик на патолошко функционирање во сите три области на социјалните интеракции, во комуникациите и со повторувачко однесување (СЗО). Аутизмот како специфична состојба, бара и задолжителен, континуиран, интензивен третман што ќе резултира со подобрување во целокупната состојба на децата. Интензивните терапии бараат повеќе часови терапија во текот на неделата и ги опфаќаат бихевиорални, развојни и образовни цели. Според многубројни истражувања докажано е дека раните интервенции и третман позитивно влијаат на состојбата на децата, па поради тоа секое дете со аутистичен спектар на нарушување треба да биде опфатено со континуиран третман. Целта на истражувањето е да покажаме дека секое дете има бенефит од раниот интензивен третман. Раниот интензивен третман треба да биде достапен до сите деца со аутистичен спектар на нарушување, не привилегија која е достапна само до мала група деца.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6818
ISBN: 978-608-238-145-9
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Значење на социјалните пакети.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

57
checked on Dec 4, 2021

Download(s)

7
checked on Dec 4, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.