Browsing "Faculty of Dentistry" by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 260  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
The effect of low-level diode laser on COX-2 gene expression in chronic periodontitis patientsPeshevska, Snezhana ; GJorgoski, Icko ; Ivanovski, Kiro ; Soldatos, Nikolaos K; Angelov, NikolaSep-2017Article
Presence of caries with different levels of oral hygieneApostolska, Sonja ; Rendzova, Vasilka ; Ivanovski, Kiro ; Peeva, Marija ; Elencevski, Sasho 2011Article
Активноста на алкалната и киселата фосфатаза, глутамат пируват трансаминаза, глутамат оксалат трансаминаза и лактат дехидрогеназа кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд)Белазелкоска Златанка1981Thesis
Анализа и процена на влијанието на коронарната и апикалната микропропустливост врз неуспехот на ендодонтската терапија (докторска дисертација)Ковачевска Ивона2007Thesis
Анализа на постигнатите функционално-естетски резултати со хируршкото лекување на прогениите (магистерски труд)Ајети Иниз2005Thesis
Анализа на степенот на осетливост кај препариран и импрегниран заб за вештачка коронка во зависност од количеството на флуор (магистерски труд)Капушевска Билјана1990Thesis
Антибактериски ефекти на озонот во гасна состојба и Nd: YAG ласерот IN VIVOАјети Неџмие2014Thesis
Асоцијација помеѓу пародонталната и хроничната бубрежна болестАна Белазелковска2017Thesis
Аспекти на реакции на пулподентинскиот орган при некомплицирани кариозни лезии и процена на нивната реверзибилност (докторска дисертација)Стефановиќ Мирослава1991Thesis
Биофункционални аспекти на протетичкото лекување кај суптотална беззабост (магистерски труд)Велески Драгољуб1982Thesis
Биохемиска верификација на хидролитичната ензимска активност кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (докторска дисертација)Белазелкоска Златанка1989Thesis
Биохемиска и цитолошка анализа на глосопирозите кај пациенти со хипохромна анемија (докторска дисертација)Георгиева Силвана2002Thesis
Валоризација на индивидуалните вредности на артикулационите агли на ТМЗ – компаративна анализа (магистерски труд)Богдановски Сашо2006Thesis
Валоризација на индивидуалните вредности на артикулационите агли на ТМЗ: компаративна анализа (магистерски труд)Богдановски С.2006Thesis
Валоризација на клиничко-тераписките атрибути на ултрасоничната наспроти конвенционалната ретро препарација (докторска дисертација)Кацарска Марина2009Thesis
Валоризација на ултрасонографијата и ултрасонографски водената аспирациона биопсија во евалуација на вратните лимфни јазли кај малигни тумори на главата и вратотГоран Панчевски2017Thesis
Влијаието на возраста врз скелетираните антеро – постериорни промени кај пациенти со малоклузија III класа при ортопедска максиларна протракцијаЦарчева – Шаља Софија2014Thesis
Влијание на коскените маркери во проценка на минерализација на орално – хируршки коскени дефекти кај пациенти со Diabetes mellitusАпостолова Гордана2015Thesis
Влијание на полови хормони врз парондотално-ткивната афекција (докторска дисертација)Радојкова – Николовска Вера2008Thesis
Влијание на поставеноста на првите молари врз стабилноста на тоталните протези (докторска дисертација)Бундевска Јадранка2002Thesis