Browsing "Faculty of Dentistry" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 260 < previous   next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Евалуација на вредноста на џвакопритисокот и реакцијата на потпорните ткива кај суптотални протези (докторска дисертација)Велески Драгољуб1988Thesis
Развиток, алвеоларна и клиничка ерупција на трајните заби кај децата од централното подрачје на СР Македонија (докторска дисертација)Бајрактарова Бона1988Thesis
Некои патогенетски основи и клинички манифестации на стравот кај децата во стоматолошката практика (докторска дисертација)Мирчева Мила1988Thesis
Функционална вредност на забите носачи на фиксно-протетичките конструкции (докторска дисертација)Капушевска Билјана1988Thesis
Клинички и лабораториски испитувања од дентален аспект кај инсулинозависен дијабет (тип 1) во детска возраст и адолесценција (докторска дисертација)Иљовска Снежана1988Thesis
Електромиографско испитување на предниот слепоочен и масетеричен мускул кај корисници на тотални протези при исхрана (магистерски труд)Гугучевски Љубен1989Thesis
Трансферзални односи и промени во орофацијалната регија кај унилатералните вкрстени загризи (магистерски труд)Кануркова Лидија1989Thesis
Џвакален ефект кај индивидуи со интактно забало (магистерски труд)Јанкуловска Евдокија1989Thesis
Епидемиолошки, клиничко-рендгенолошки и патохистолошки аспекти на пародонталната болест кај децата од училишна возраст (докторска дисертација)Царчев Миле1989Thesis
Биохемиска верификација на хидролитичната ензимска активност кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (докторска дисертација)Белазелкоска Златанка1989Thesis
Влијанието на местоположбата на гингивалниот раб на вештачката забна коронка врз здравјето на парадонциумот (докторска дисертација)Петкова Елена1989Thesis
Компаративна верификација на постигнатите ефекти при конзервативно лекување на хемангиомите со ултракортен и 96% етилалкохол (докторска дисертација)Василевски Бранко1989Thesis
Фамилијарни испитувања на димензиите на перманентните инцизиви (магистерски труд)Вандевска-Радуновиќ Васка1990Thesis
Дезинфекција на отпечатоците за изработка на фиксни протетички надоместоци како превенција на терапевтскиот тим (магистерски труд)Ковачевска Гордана1990Thesis
Анализа на степенот на осетливост кај препариран и импрегниран заб за вештачка коронка во зависност од количеството на флуор (магистерски труд)Капушевска Билјана1990Thesis
Корелација меѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата кај ученици од 15 до 18 годишна возраст (магистерски труд)Беќировиќ Мери1990Thesis
Карактеристики на краниофацијалните структури кај деца во зависност од типот на лицевата ротација (докторска дисертација)Ѓоргова Јулијана1990Thesis
Промени во имунолошката реактивност кај заболени од пародонтална болест (докторска дисертација)Димитровски Вангел1990Thesis
Проценка на реактивната и реверзибилната способност на забната пулпа при Caries profunda complicate (докторска дисертација)Оџаклиевска Славјанка1990Thesis
Клиничко-биометриска евалуација на слободниот гингивален и латералниот мукопериостеален “pedicle” автокалем во третманот на гингивалната рецесија (магистерски труд)Атанасова Елизабета1991Thesis