Browsing "Faculty of Dentistry" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 260  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Етио-морфо-функционални аспекти на денталната ресорпција (магистерски труд)Димкова Љупка1976Thesis
Прилог кон познавање на протеините, јаглените хидрати и липидите во плунката и плазмата кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд)Накова Марија1976Thesis
Процена на метаболните промени на гингивалното ткиво од пациенти со прогресивна пародонтопатија преку следење на вградувањето на маркирани аминокиселини и хијалуронидазната активност (докторска дисертација)Накова Марија1979Thesis
Микробиолошки наод на преостанатиот дентин при Caries profunda simplex и complicata по претходна тераписка постапка (магистерски труд)Оџаклиевска Славјанка1980Thesis
Промени на пародонтот како резултат на предвремен допир кај заби со коронки (магистерски труд)Шабанов Ерол1980Thesis
Активноста на алкалната и киселата фосфатаза, глутамат пируват трансаминаза, глутамат оксалат трансаминаза и лактат дехидрогеназа кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд)Белазелкоска Златанка1981Thesis
Положба на инцизивите и нивното влијание на дентоскелетните мекоткивни структури и промените на профилот на лицето (магистерски труд)Ѓоргова Јулијана1981Thesis
Патолошка дентална ресорпција: процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното поле (докторска дисертација)Димкова Љупка1981Thesis
Превентивно хируршко решавање на карциномите на долната усна: наше искуство со примена на методата по Јохансон (патохистолошка и електромиографска евалуација) (магистерски труд)Василевски Бранко1982Thesis
Биофункционални аспекти на протетичкото лекување кај суптотална беззабост (магистерски труд)Велески Драгољуб1982Thesis
Изучување на оптималните можности за изработка на армирани керамички џекет коронки кај горните предни заби (докторска дисертација)Поп-Николов Димитар1982Thesis
Рендгенкраниометриска анализа на фацијалните и кранијалните варијации во етничките групи (магистерски труд)Зужелова Марија1983Thesis
Физико-хемиски промени на плунката кај пациенти со микробен протезен стоматит (магистерски труд)Антовска Љубица1983Thesis
Промени во породонциумот по експериментално предизвикана трауматска оклузија: стереолошка и хистолошка студија кај стаорци (докторска дисертација)Шабанов Ерол1983Thesis
Морфолошки варијации на краниофацијалниот систем кај лица со малоклузии класа 2, 2. одделение (докторска дисертација)Мешков Мирослав1983Thesis
Промени во минералошкиот статус кај болни од прогресивна пародонтопатија (докторска дисертација)Симоновски Методи1983Thesis
Корелација меѓу растежот на краниофацијалните структури и биолошката матурација кај деца со малоклузии (докторска дисертација)Ѓорчулеска Надежда1986Thesis
Употребна вредност на бипупиларната и Камперовата линија при определувањето на ориентационата протетичка рамнина (докторска дисертација)Даштевски Бранислав1987Thesis
Деформација на тело на мост во зависност од висината, ширината и големината на распонот (магистерски труд)Бајевска Јагода1988Thesis
Етиопатогенетски аспекти на алвеолитот и можности на терапискиот третман (магистерски труд)Набил-Болис Ј1988Thesis