Browsing "Faculty of Technology and Metallurgy" by Author A. Grozdanov, P. Paunović, V. Vasilevska-Nikodinovska, A. Dimitrov, V. Yukhymchuk, I. Stojkovski, Z. Arsova

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Structural analysis of x-ray irradiated carbon nanostructuresA. Grozdanov, P. Paunović, V. Vasilevska-Nikodinovska, A. Dimitrov, V. Yukhymchuk, I. Stojkovski, Z. Arsova2019Article