Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1849
Title: Моделот на семејството во рекламните сегменти од програмите на телевизиите во Република Македонија
Other Titles: The Family Model in the Context of Advertising at the Macedonian Television Programs
Authors: Радуловиќ, Македонка 
Keywords: семејство, рекламни пораки, кампања, улоги во семејството, телевизии во Република Македонија.
Issue Date: 2015
Publisher: Македонско здружение за маркетинг
Source: Радуловиќ, М. (2015). „Моделот на семејството во рекламните сегменти од програмите на телевизиите во Република Македонија“. Меѓународно списание за маркетинг.
Journal: Macedonian Journal of Marketing
Conference: Second International Scientific Conference (ISCMMA '15): New Marketing Challenges - Theory And Practice
Abstract: Значаен дел од рекламните пораки што се емитуваат на програмите на телевизиите во Република Македонија се однесуваат на семејството или на моменти од неговото живеење. Тука спаѓаат делови од кампањата на Владата на Република Македонија за вредностите на семејството, како и чисти рекламни пораки за различни производи и услуги. Во овие сегменти од телевизиската програма се вградени различни модели на семејството, односно се истакнуваат одредени улоги, а посебно значењето на семејството како целина (мајка, татко и деца). Во програмите можат да се препознаат идеални типови на улогите во семејството, а одделната анализа за даден временски период треба да покаже какви се семејните односи што ги претставуваат и промовираат овие рекламни содржини (со доминантни улоги, со семејно разбирање, со заведувачки пораки и сл.).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1849
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Show full item record

Page view(s)

13
checked on Aug 19, 2019

Download(s)

1
checked on Aug 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.