Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1848
Title: Влијанието на глобализацијата врз македонското семејство
Other Titles: The Impact of Globalization on the Macedonian Family
Authors: Радуловиќ, Македонка 
Keywords: глобализација, семејство, РМ, семејни вредности, улоги во семејството
Issue Date: 2015
Publisher: Универзитет Гоце Делчев, Штип
Source: Радуловиќ, М. (2015). „Влијанието на глобализацијата врз македонското семејство“. Зборник на Универзитетот Гоце Делчев, Штип.
Conference: Second International Scientific Conference: Social Change in the Global World
Abstract: Процесот на глобализација свои највидливи влијанија оствари на преминот од 20 во 21 век, иако и поранешните појавни облици на глобализацијата беа присутни во целиот свет. Македонското семејство беше подложно на трансформација најмногу поради промените што настанаа во општествениот систем (трансформација на сопственоста од државна во приватна, плурализација на општеството во сите сфери, прифаќањето на меѓународен модел за односите меѓу луѓето). Големо беше и влијанието на глобалните процеси и текови , посебно во делот на обезбедување информации за философијата на семејното живеење во светот, животниот стандард на семејството и нeговите членови, за општиот систем на вредности и за семејните вредности, како и за ризиците и опасностите со кои мораше да се соочи во основа, традиционалното македонско семејство. Предмет на овој труд ќе бидат прашањата на влијание на глобализацијата врз македонското семејство, посебно во делот на односите меѓу семејствотo и општеството и односите внатре меѓу членовите на општеството.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1848
ISBN: 978-608-244-267-9
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Show full item record

Page view(s)

15
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

8
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.