Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/17536
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАна Павловска-Данева, Ивана Шумановска-Спасовска, Елена Давитковскаen_US
dc.date.accessioned2022-05-05T21:28:03Z-
dc.date.available2022-05-05T21:28:03Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/17536-
dc.description.abstractВо Република Македонија од 2000 година до денес 2018 година се основани околу 50 самостојни органи. Кога зборуваме за самостојните органи во оваа група ги вбројуваме трите вида на самостојни органи, а тоа се самостојните органи на државна управа, независните органи и регулаторните тела. Овие органи претставуваат хетерогена појава, на кои со посебни закони кои се носат со обично мнозинство им се врши пренос на овластувања и одговорности од соодветна област. Овие органи се структурално издвоени и автономни од органите носители на законодавната, судската и извршната власт, па оттука како предмет на истражување во овој труд е да се утврди нивната положба во системот на поделба на власта, кое е разграничувањето помеѓу овие органи и утврдување на причините за нивен постојан пораст кој влијае на хиперпродукција на јавните органи. Имено, дали самостојните органи се реална потреба или мода во Република Македонија? Дали постојат конкретни утврдени правила и критериуми врз основа на кои се одлучува кога и на кој начин ќе се основа еден орган, каква е финансиската реперкусија со основањето на истите и дали над овие органи може да се спроведе контрола над ефективноста во нивното работење? При тоа, како основна цел на истражувањето е да се укаже на потребата од донесување на посебен закон со кој ќе се уредат основните стандарди и принципи за работењето на независните органи како и утврдување на критериуми кои треба да се исполнат за да може да се основа независен орган. Едноставно постои потреба од унифицирани критериуми, посебно во однос на статусот на вработените, одговорноста, платите и сл. Ова од друга страна укажува дека е потребна нивна рационализација на која би претходеле детална функционална и институционална анализа. Односно потребно е да се утврди економската и финансиската целисходност на основање на регулаторните тела и да не се создава преклопување на надлежностите помеѓу повеќе органи.en_US
dc.language.isomken_US
dc.publisherInstitute for Legal-Economic Research an Education I U R I D I C A P R I M Aen_US
dc.relation.ispartofОхридска школа на правото. Реформи во правото : чекор поблиску до владеењето на правото / 4-та Меѓународна научна конференцијаen_US
dc.titleАГЕНЦИИТЕ – РЕАЛНА ПОТРЕБА ИЛИ МОДАen_US
dc.typeArticleen_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Faculty of Law: Journal Articles
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agenciite realna potreba ili moda.pdf3.86 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

6
checked on Oct 1, 2022

Download(s)

1
checked on Oct 1, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.