Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/15429
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDavitkovski, Borcheen_US
dc.contributor.authorDavitkovska, Elenaen_US
dc.date.accessioned2021-11-19T22:48:15Z-
dc.date.available2021-11-19T22:48:15Z-
dc.date.issued2019-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/15429-
dc.description.abstractХронолошкиот развој на македонското прекршочно правое таков што по независноста на државата се донесени вкупно три прописи (закони за прекршоците) со кои се уредуваат општиот дел од прекршочното право и прекршочното процесно право – Законот за прекршоците од 1997 година (Службен весник бр. 15/1997), оној од 2006 година (Службен весник бр. 62/2006) и оној од 2015 година (Службен весник бр. 124/2015). Она што неминовно би се забележало во поглед на овие три прописи е дека за разлика од првиот и вториот – кои се разликуваат во повеќе аспекти, а особено во поглед на надлежноста за водење на прекршочни постапки и изрекување прекршочни санкции – вториот и третиот речиси воопшто не се разликуваат. Имено, иако Законот за прекршоците од 2015 година беше најавуван како сериозен реформски зафат, во теоријата постои широка согласност дека најголемиот дел од одредбите беа реплицирани од Законот за прекршоците од 2006 година. Со тоа, се разбира, и проблемите во прекршочното право продолжија да егзистираат. Од таа причина во 2018 година се пристапи кон подготовка на нов Закон за прекршоците кој беше изгласан од страна на Собранието на Република Северна Македонија на 04.03.2019 година. Овој пропис претставува сериозен реформски зафат, со бројни новини: попрецизни општи правила за одмерување на прекршочните санкции, нови прекршочни санкции и засилена употреба на опомената, пократки рокови за застареност и слично. Од таа причина, во овој труд ќе бидат не само расветлени новините кои се содржани во Законот за прекршоците од 2019 година (кој во моментот на пишувањето не е влезен на сила оради тоа што указот за негово прогласување не е изгласан) туку и истакнати предностите во поглед на неговите претходници.en_US
dc.publisherИнститут за правно-економски истражувања и едукација, Ј У Р У Д И К А П Р И М Аen_US
dc.titleМОДЕРНИЗИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО ПРЕКРШОЧНО ПРАВО: ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ОД 2019 ГОДИНАen_US
dc.typeProceeding articleen_US
dc.relation.conference5-та Меѓународна научна конференција Охридска школа на правото, на тема: „Злоупотреба на правото и „ненормалното“ право наспроти владеење на правото’en_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptIustinianus Primus Faculty of Law-
crisitem.author.deptInstitute of Economics-
Appears in Collections:Institute of Economics: Conference papers
Show simple item record

Page view(s)

28
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.