Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1542
Title: Геотехнички аспекти на проектирање на насип за заштита од поплави во сливот на реката Неретва
Authors: Ljubenkov, Igor
Papić, Jovan
Strašeski, Atanas
Keywords: Населено место, заштитен насип, стабилност на косини, слегања
Issue Date: 2017
Conference: Четврти Конгрес за брани
Abstract: Малото населено место Крвавац во Р. Хрватска често е плавено, поради што е подготвена програма за проектирање на заштитен хидротехнички насип. За таа цел извршени се геотехнички истражувања со кои е увидено дека нивото на подземна вода е речиси на површина на терен и дека во основата има различни материјали, помеѓу кои и некои со прилично слаби карактеристики. Во таа насока, по усвојувањето на меродавен пресек и почитувањето на геотехничките параметри, извршени се анализи на стабилност на косини, со кои е позициониран геосинтетичкиот водонепропусен елемент, пресметани се слегањата на насипот за различни временски периоди и дадени се предлози за нивно намалување, со оглед на неповолното искуство на инвеститорот во тој поглед токму во сливот на Неретва. Истите ќе бидат темелно објаснети во рефератот, со што, покрај останатото, би се дал придонес и кон подигањето на свеста на надлежните институции во Р. Македонија за значењето и благовремено инвестирање во проектирање и изведување на заштитни хидротехнички насипи, без оглед на големината на штитеното место, особено имајќи ги во предвид стихијните временски прилики во регионот.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1542
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

15
checked on Apr 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.