Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1541
Title: Преглед на водостопански карактеристики на Имотско-Бекијско поле во граничен појас на РХ и БиХ
Authors: Ljubenkov, Igor
Papić, Jovan
Jovanov, Zoran
Issue Date: 2015
Conference: Состојбата на водостопанската инфраструктура
Abstract: Со цел да се заштити од поплава Имотско-Бекијското поле и подобрување на водостопанските услови, од средината на XX век до денес се изградени повеќе хидротехнички објекти (акумулации, ретензии, тунели и др.) со кои сигурноста од поплавите е значително зголемена. Полето е типично карстно со многу сложени хидролошки и хидрогеолошки односи, што е карактеристично и за другите карстни полиња. Во трудот е даден приказ на најзначајните водостопансски работи спроведени во минатиот период на оваа подрачје, при што посебно е истакнат проблемот со поплавите кои повремено сè уште се јавуваат.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1541
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

9
checked on Apr 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.