Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1538
Title: Влијанието на еолската ерозија врз нефункционирањето на мелиоративните системи
Authors: Ljubenkov, Igor
Jovanov, Zoran
Papić, Jovan
Keywords: Еолска ерозија, Сињско поле, мелиоративни канали, чистење
Issue Date: 2014
Conference: 10-то Советување за водостопанство и хидротехника
Abstract: Во последните 50-тина години, во повеќе наврати во Далмација е забележана интензивна еолска ерозија и тоа на различни локации. Дел од тие појави предизвикале големи штети не само на земјоделските површини, туку и на мелиоративните канали. Размерите и последиците од еолската ерозија ќе зависат, освен од климатските фактори, и од карактеристиките на почвата, заштитеноста на површините и антропогеното влијание со кое процесот на ерозија може да се зголеми или намали. Во трудот е прикажан пример на Сињско поле на кое се забележани две мошне силни еолски ерозии во април 1967 и февруари 1984. Во последните 20-тина години променети се земјоделските услови на подрачјето на Сињско поле, а со тоа и деградацијата од ветер е со послаб интензитет. Сепак, еолската ерозија е присутна и понатака, па прашинестиот материјал од земјоделските површини завршува во мелиоративните системи, што бара чистење на каналите и отстранување на наносот како би можеле одводнувањето и наводнувањето правилно да функционираат.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1538
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

6
checked on Apr 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.