Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1537
Title: Flood protection of the right riverbank of the r. Zrmanja in Obrovac, Croatia
Authors: Ljubenkov, Igor
Papić, Jovan
Keywords: Регулиран водотек, плавење, заштита од поплави
Issue Date: 2014
Conference: 10-то Советување за водостопанство и хидротехника
Abstract: Реката Зрмања е една од најдолгите во Далмација, која претежно протекува низ карстен терен. Околу 12 km возводно од вливот во Јадранско море, таа протекува низ градот Обровац кој е најголем град по нејзиното течение. На 5 km возводно од градот се наоѓа реверзибилна хидроелектрана ХЕПП Разовац со брана и ретензија која го регулира дотокот на вода во градот од реката и морето. Во градот се наоѓа и мерна станица, веднаш низводно од главниот мост. Двата брега во Обровац се регулирани, но десниот е премногу низок токму пред мостот, па неретко се поплавува. Тука се лоцирани Градското собрание и Дoмот на културата, па во такви услови постојани трпат штети од поплави. Целта на трудот е да се претстават хидролошките и геотехничките услови во Обровац и да се предложат мерки за подигање на заштитата од поплави на повисоко ниво. Во тој контекст, подготвени се неколку решенија на еднакво техничко ниво и истите ќе бидат опишани во трудот, вклучувајќи ги и нивните предности и недостатоци.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1537
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

10
checked on Apr 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.